Skip to main content

De ploeg - basisschool in laren NH

De Ploeg is een warme, gezellige school die kinderen een stevige basis biedt. Wij scheppen met elkaar een veilige sfeer, waarin kinderen zichzelf durven zijn en tot leren komen.

Onze school vormt een afspiegeling van de maatschappij. Kinderen met verschillende achtergronden leren om elkaar te respecteren en goed met elkaar om te gaan. Dat zien wij als een mooie voorbereiding op hun toekomst in een diverse maatschappij.  

Lees meer.....

We stimuleren de zelfstandigheid van onze leerlingen. Dat doen we door de onderwijsdoelen zichtbaar te maken en daar stap voor stap met kinderen naar toe te werken. Zo wordt het leerproces steeds meer hun eigen weg. Fouten maken mag bij ons; daar word je wijzer van. We zorgen voor een doorgaande leerlijn van de kleuters naar groep 8. Waar nodig, krijgen leerlingen extra ondersteuning of meer uitdaging. 

We leggen een goed fundament van kennis en vaardigheden en verlevendigen ons onderwijs met aansprekende projecten. We gebruiken de Kanjertraining om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Op ons eigen open podium en tijdens de Singer-avonden kunnen leerlingen zich creatief uitleven. We geven aandacht aan natuur en milieu, bevorderen de mediawijsheid en lezen veel met de kinderen.

We zijn een hecht, positief ingesteld team. Samen maken wij het onderwijs. We gebruiken elkaars kwaliteiten, zijn behulpzaam en steunen elkaar op mooie en lastige momenten. We kijken bij elkaar in de klas en durven elkaar te bevragen. We proberen nieuwe dingen uit en veelbelovende ontwikkelingen verankeren we in ons onderwijs. 

Typerend voor ons team is de soepele werkwijze. Het lukt steeds weer om een goede aanpak te vinden voor individuele leerlingen. We bakenen wel af waar onze grenzen liggen; we willen ervan overtuigd zijn dat we een kind echt verder kunnen brengen.

We zoeken de samenwerking met ouders. Samen, zij vanuit huis en wij vanuit school, kunnen we bijvoorbeeld de zelfstandigheid van kinderen stimuleren. 

Kinderen zijn de toekomst. Als school bouwen wij aan die toekomst door alle kinderen gelijke kansen te bieden en hen bewust te maken van hun mogelijkheden. Zo kunnen zij de beste versie van zichzelf worden. 

 

 • Obs de ploeg
 • obs de ploeg Plein
 • Obs de Ploeg Hal
 • Obs de Ploeg voetbalveld
 • Obs de Ploeg Gang bovenbouw
 • Obs de Ploeg Kleuterplein
 • Obs de Ploeg Kleuterplein
 • Obs de Ploeg zandbak
 • Obs de Ploeg inderij
 • Obs de Ploeg schoolbieb
 • Obs de Ploeg Kanjer

Plusklas

Op De Ploeg hebben we een Plusklas. Een plusklas is een klas waar hoogbegaafde kinderen van een school samen les krijgen. Net zoals laagbegaafde kinderen speciale onderwijsbegeleiding nodig hebben, geldt dit evengoed voor hoogbegaafde kinderen. In een plusklas houdt men dus rekening met hun specifieke onderwijsbehoeften.
Moeilijkere opdrachten geven wanneer het gewone schoolwerk af is, is geen oplossing. Dit zou namelijk betekenen dat het kind steeds verder gaat voorlopen op zijn/haar klasgenootjes. Hierdoor bestaat de kans dat de leerling bijvoorbeeld in groep 7 al klaar is met de hele basisschool. In een plusklas krijgt het kind moeilijkere opdrachten of extra vakken zoals vreemde talen.

Muzieklessen

Muzieklessen op de basisschool zijn niet alleen maar leuk. Het stimuleert de creativiteit van kinderen, waardoor ze beter gaan presteren op allerlei vlakken.
De motorische ontwikkeling, discipline en het doorzettingsvermogen worden bevordert door het leren maken van muziek.

Ook op sociaal vlak helpt het de kinderen rekening met elkaar te houden. Samen muziek maken geeft veel plezier en schept een band.

Op De Ploeg hebben we onze eigen vakdocent muziek en daar zijn we heel blij mee!

Sporten en bewegen

Op De Ploeg hebben we een vakdocent (Mart Stijvers) voor Sporten en bewegen. Bijna de helft van de kinderen bewegen te weinig. Goede gymlessen zijn daarom belangrijk. Recent onderzoek (Erik Scherder) heeft bovendien uitgewezen dat bewegen een positieve uitwerking heeft op concentratie en focus. Daarom proberen we op school lessen waar concentratie en stilzitten belangrijk is af te wisselen met energizers waarin kinderen kunnen bewegen. 

Digitale geletterdheid

Op Obs de Ploeg besteden we uiteraard ook aandacht aan digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid gaat over alle vaardigheden en kennis die je nodig hebt om je in de huidige samenleving te kunnen redden. Want als je begrijpt hoe digitale technologieën werken, ben je beter voorbereid op de toekomst. Boodschappen bestellen doen we online, documenten worden opgemaakt op de computer en legio apps zijn beschikbaar om ons leven op allerlei manieren makkelijker en leuker te maken. Het zijn slechts een aantal voorbeelden waarbij digitale geletterdheid om de hoek komt kijken. We hebben op school voor iedere leerling een chromebook ter beschikking.

Extra hulp

Niet alle kinderen leren in het zelfde tempo en op hetzelfde niveau. Soms hebben kinderen extra hulp nodig als de hulp in de klas niet toereikend blijkt. Op Obs De Ploeg is er veel extra hulp voor deze kinderen. We hebben op het moment 2 remedial teachters die de kinderen helpen met extra lessen (begrijpend) lezen, spelling of rekenen. Ook kinderen met een indicatie als ad(h)d krijgen bij ons op school zoveel als mogelijk hulp en structuur zodat ook zij zo optimaal mogelijk van het onderwijs kunnen profiteren.  

Naschoolse opvang

Montris verzorgd bij ons school de naschoolse opvang. Zij zorgen ervoor dat kinderen tussen 4 en 13 jaar een fijne tijd hebben bij na een schooldag. Als de kinderen klaar zijn met school, luiden ze samen het begin van de vrije tijd in met wat te drinken en aandacht voor de belevenissen van de dag. Daarna is het tijd voor vrolijke activiteiten! De kinderen kunnen meedoen met het programma of lekker vrij spelen. Zin om even niets te doen? Dat kan natuurlijk ook! 

Rust en vertrouwen

Op De Ploeg maken we gebruik van de Kanjertraining. 
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

 • Uw kind ziek melden?

  Bel voor 08:30
  035 - 533 43 55