Skip to main content

Talent Primair


De Stichting Talent Primair vormt het bevoegd gezag van De Ploeg. De stichting is in september 2010 opgericht en voortgekomen uit een fusie van 2 schoolbesturen; Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De besturenfusie komt voort uit de wens van de schoolbesturen om onder meer de spreiding van financiële risico's en een grotere bestuurlijke professionaliteit beter vorm te geven.

Het bestuursmodel

De stichting werkt met een organisatie waarin het bestuur en de dagelijkse leiding van de stichting door de raad van toezicht in handen zijn gelegd van de directeur/bestuurder. Die vormt daarmee het bevoegd gezag (bestuur) van de stichting en geeft leiding aan de totale stichting.

De raad van toezicht heeft een "controlerende" functie op het bestuur van de stichting. De raad van toezicht bestaat uit zeven leden, allemaal vrijwilligers, die op grond van hun kwaliteiten benoemd zijn. De leden worden benoemd op voordracht van de gemeenten waarin de scholen staan, de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) en de Stichting Belangenbehartiging Montessori- en Jenaplanonderwijs.

De directeur/bestuurder wordt ondersteund door het bestuursbureau. Dit bureau geeft zowel beleids- als administratieve ondersteuning.

De directeuren van de scholen vormen een directieoverleg en zijn, onder leiding van de directeur/ bestuurder, nauw betrokken bij voorbereiding en de uitvoering van het stichtingsbeleid.

Onze school heeft een directeur, die is belast met de algehele leiding van de school en die verantwoording aflegt aan de directeur/bestuurder.

Binnen de bestuurlijke kaders werken directeur en schoolteam aan de ontwikkeling en de uitvoering van het schoolbeleid, zoals omschreven in deze schoolgids. De school heeft daarin een grote mate van autonomie.

Elke school van de stichting probeert alle kinderen optimaal te begeleiden met alle mogelijke middelen die de school ter beschikking staan. Elke school kiest daarvoor een onderwijsmodel dat past bij de kinderen, de ouders en de omgeving van hun school.

www.talentprimair.nl