Skip to main content

Kanjertraining


De Kanjermethode heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs en de brugklassen van het Voortgezet Onderwijs. De Kanjerlessen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding van drie dagen worden gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door of namens het Instituut voor Kanjertrainingen. Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem.

Met de Kanjermethode gaan we er als school van uit de volgende doelen te bereiken:

  • De leerkracht en het kind worden gerespecteerd
  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • Leerlingen krijgen meer vertrouwen

Kanjer informatie voor ouders / downloads

Als u thuis graag handvatten wil hebben over de omgang met uw kind(eren) dan kan Kanjer-taal behulpzaam zijn.
In dit document kunt hier meer over lezen. 

Als team proberen we zoveel mogelijk te handelen vanuit het sociaal veiligheidsprotocol. Dit protocol kunt u hier downloaden en inzien.
In dit protocol staat naast de doelen en de uitgangspunten van de Kanjertraining ook beschreven hoe wij handelen als het mis gaat. 

Meer informatie over de Kanjertraining is te vinden op de site van Kanjertraining: https://kanjertraining.nl/ 


Al sinds het schooljaar 2007-2008 werkt onze school met de Kanjertraining . Alle leerkrachten zijn getraind en bevoegd om de training aan kinderen te geven.