Skip to main content

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

De leden hebben een zittingstermijn van 3 jaren en worden uit hun geledingen gekozen. 

Het is voor de leden van de Medezeggenschapsraad natuurlijk belangrijk te weten wat er onder de ouders leeft. U kunt de leden altijd aanspreken en vragen stellen, zodat de inspraak optimaal wordt benut om gezamenlijk de schoolse en niet schoolse zaken zo goed mogelijk te organiseren.

De taken, bevoegdheden en werkwijze van de medezeggenschapsraad staan omschreven in het Reglement Medezeggenschapsraad van OBS De Ploeg. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.
De MR van OBS De Ploeg volgt de statuten die de GMR van Stichting Talent Primair heeft goedgekeurd.

De voorzitter van de MR maakt de agenda en de secretaris maakt de notulen. Indien u de vergadering wilt bijwonen dient u dat vooraf te melden.

Leden MR

Dit schooljaar bestaat de MR van OBS De Ploeg uit:

 • Derrick van der Merwe (ouder en voorzitter)

 • Julia Weggemans (teamlid)

 • Candice de Smet - Birnie (teamlid)

 • Sandra Decnop (teamlid en GMR lid)

 • Dieuwertje Manten (ouder en notulist)

 • Kevin Wezels (ouder)


Notulen MR

Bevoegdheden

De MR heeft 5 bevoegdheden:

 1. Overleg: De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die met school te maken hebben.
 2. Instemming-/adviesrecht: Bijv. over veiligheid, gezondheid, schooltijden, schoolwerkplan, onderwijskundige doelstelling, aanstelling en ontslag.
 3. Initiatief recht: De raad kan zelf met ideeën komen, bijv. over godsdienst onderwijs.
 4. Informatie recht: Bijv. over de beleidsplannen, de samenstelling van de bestuursleden e.d. Voor zowel de MR als de GMR zijn reglementen opgesteld waarin alle bevoegdheden zijn vastgelegd.
 5. Procesrecht: In geval van conclictsituaties.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast de MR bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. In deze raad zit 1 afgevaardigde van elke school die valt onder het stichtingsbestuur van Stichting Villa Primair. De zaken die worden besproken in een GMR zijn beleidszaken die de hele stichting aangaan. De bovenschools directeur is aanwezig bij deze vergadering.