Skip to main content

Verlof aanvragen

Vakantieverlof (art. 11 onder f van de Leerplichtwet 1969)

Vakantie onder schooltijd kan alleen als de leerling tijdens de reguliere schoolvakanties niet op vakantie kan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders wegens een zomer piekdrukte in bijvoorbeeld de horeca of agrarische sector. Het gaat er dan om dat de aanvrager eigenaar/directeur is van het bedrijf. Is men echter in loondienst dan zal de aanvraag niet worden goedgekeurd omdat afspraken omtrent vakanties een zaak is tussen werkgever en werknemer waarbij rekening gehouden dient te worden met de schoolvakanties.

Formulier vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie

Formulier Vakantieverklaring werkgever / zelfstandige

Voldoet men aan de gestelde eisen dan mag de directeur éénmaal per schooljaar de leerling vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

De aanvraag moet ondersteund worden met bewijsstukken (kopie KvK) en een toelichting waaruit de specifieke aard van het beroep van de betrokkene ouder blijkt. Tevens moeten de ouders toelichten wat de reden is van hun aanvraag. Verder dienen de ouders met de volgende voorwaarden rekening te houden:

  • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij de ouders kunnen aangeven waarom dat niet mogelijk was;
  • de verlofperiode mag niet meer dan 10 schooldagen beslaan;
  • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.